TOP

Click to Cancel

กรุณาล็อกอินก่อน
:: สินค้า :: [FS] ระบบ DROP ปืน หรือ ระบบทิ้งปืน

ชื่อสนค้า : [FS] ระบบ DROP ปืน หรือ ระบบทิ้งปืน
ประเภทสินค้า : [ SAMP ] Filterscripts
ราคาสินค้า : 20 P
ซื้อสินค้า เติมเงิน ผู้ซื้อจำนวน (3) คน
[FS] ระบบ DROP ปืน หรือ ระบบทิ้งปืน

รายละเอียดสินค้า


[FS] ระบบ DROP ปืน หรือ ระบบทิ้งปืน

ระบบนี้สามารถ ทิ้งปืนที่อยู่ในมือลงพื้นและสามารถเก็บขึ้นมาใช้ใหม่ได้

คำสั่ง

/dropgun หรือ /dgun - เป็นการทิ้งปืนในมือลงพื้น

/pickupgun หรือ /pgun - เป็นการเก็บปืนบนพื้นนำมาใช้